Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Adatvédelem pályázat

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal által kiírt

PÁLYÁZATOK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Adatkezelők:

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyeri Polgármester Hivatal

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Bots Dénes

Képviselő elérhetősége: ugyfelkapcsolat@obuda.hu

 

(továbbiakban Kiíró)

 

valamint

 

Név: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.

Honlap: https://obuda.hu/

E-mail cím: postabonto@obuda.hu

Telefonszám: +36 1 437 85 01

Képviselő: Dr. Kiss László

Képviselő elérhetősége: postabonto@obuda.hu

 

(továbbiakban Kiíró, együttesen: Adatkezelő)

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@obuda.hu

Levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

Pályázó: a kiírt, meghirdetett pályázaton részt vevő, pályázatot benyújtó.

A Kiíró a Pályázók által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és közzétett információkat a nyilvános tartalmak kivételével zártan és a mindenkor hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni, azokat harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé (ide nem értve a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatások körét), illetve oly módon köteles tárolni, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

A Pályázók által megadott személyes adatok közül a Kiíró csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez, valamint a –amennyiben a kiírásban szerepel ilyen, a támogatás, díj, nyeremény-  –  folyósításához/átadásához szükségesek.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Pályázó hozzájárulásán alapszik.

A Pályázó a Pályázat benyújtásával kifejezetten, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Kiíró kezelje. A Kiíró a Pályázat lezárását követően a Pályázó személyes adatait a jövőbeni pályázatok beadására történő felhívás, továbbá a Pályázó Pályázatával kapcsolatos egyéb ajánlatok, megkeresések továbbítása céljából visszavonásig kezeli.

A Kiíró a Pályázó személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Kiíró a Pályázó által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a Pályázatban meghatározottak szerint, vagy a Pályázó előzetes hozzájárulása alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt jogszabály elrendeli.

A kiíró a GDPR és az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megteszi a szükséges technikai intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

A Pályázó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, és az adathordozhatósághoz, valamint a jelen szabályzat szerint a hozzájárulás visszavonásához való jog. Személyes adatai kezeléséről a Pályázó a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérhet (hozzáféréshez való jog). A Kiíró köteles az érintett kérelmének beérkezését követően a lehető legkorábbi időpontban, de legkésőbb egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

A Pályázó az Adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet, illetve bírósághoz fordulhat. A Hivatal elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1363 Budapest, Pf. 16 – 1055 Budapest, Markó utca 27.) jár el.

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások alkalmazandók.